Sarıyer’de 50 Milyon TL’ye İcradan Satılık Arsa

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi İstinye Mahallesi, Hacı Osman Bayırı Caddesi Mevkii’nde yer alan arsa nitelikli gayrimenkul 50 milyon TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı.

İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, istinye Mah., Hacı Osman Bayırı Caddesi Mevkii, Ada/Parsel:388/43, Yüzölçüm: 9.360,00m², Ana Taş Nitelik : Tarla nitelikli taşınmaz ihale edilecektir.

Satışa konu olan arsa; Sarıyer geri görünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planlarında kısmen yol lejantlı alan sınırları, kısmen park, kısmen turizm alanı ve kısmen eğitim tesisleri alanı lejantında kalıyor.

 İCRADAN SATILAN ARSANIN İMAR DURUMU 

Dosyada Mevcut Bilirkişi Raporunda;” Sarıyer Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29/03/2017 tarih… 5953 sayılı yazısında; İstinye Mahallesi, 388 ada, 41 parsel Boğaziçi Alanı etkilenme Bölgesi silüet alanı dışında kalmaktadır. 29.07.2003 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Sarıyer gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planlarında kısmen “yol” lejantlı alan sınırları içerisinde, kısmen “park” lejantlı alan sınırları içerisinde. Kısmen de “turizm alanı” lejantı sınırları içerisinde, kısmen de “eğitim tesisleri” alanı lejantında kalmaktadır. Plan notlarının Genel Hükümler Bölümünün e maddesine göre, uygulama imar planında belirlenen sosyal ve teknik alt yapı alanları ile kentsel yeşil alanlar kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.

Plan notlarının 2.6.6. Eğitim Tesisleri maddesine göre; Planlama alanındaki nüfusun gelişme projeksiyonuna göre, ilköğretim, mesleki ve teknik öğretim , kültürel tesisler için mevcut ve önerilen alanlar ile mevcut üniversite yerleşke alanları planda işaretlenmiştir. Planlama alanı bağımsız bir yerleşim olmadığı, çoğu yerde yoğun yerleşme alanlarına bitişik bulunduğu için önerilen eğitim tesislerinin komsu alanlarla birlikte değerlendirilmesi gereklidir. Önerilen eğitim tesisleri, yapılacakları bölgenin Boğaziçi peyzaj ve siluetindeki durumuna bağlı olarak konut yapıları için verilen en fazla yüksekliği aşmamak üzere, Boğaziçi topoğrafyasına uyumlu blok ebatları serbest olmak koşuluyla hazırlanacak evan projenin Büyükşehir Belediye Başkanlığının olumlu görüşü ve Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Kurulu’nun onayı alınarak uygulama yapılacaktır.

Vakıf kuruluşlarının bu plan onanmadan önce mülkiyetlerindeki okul alanlarındayukarıdaki yapı şartlarına göre uygulama yapılacaktır. Hiçbir bölgede tip proje uygulanmayacaktır. Plan notlarının 2.27.2. Turizm Merkezleri maddesine göre, Uygulama İmar Planında Bakanlar Kurulu Kararınca Turizm Merkezi ilan edilmiş alanlarda 2634 sayılı Turizm Teşvik kanunu kapsamında gereği yapılacak ve evan projeleri ilgili kurum ve kuruluşların uygun görüşü alındıktan sonra Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun onayına sunulacaktır. Denmektedir. Ancak Danıştay 6. Dairesinin 23.09.2008 tarih E. 2005/5141, k: 2008/6023 sayılı iptal kararı bulunduğu belirtilmiştir. ” Denilmektedir.

GAYRİMENKULÜN KIYMETİ : 50.000.000,00 TL

GAYRİMENKULÜN TAPUSOR EKRANINDAKİ ORTALAMA METREKARE DEĞERİ 7629 TL
GAYRİMENKULÜN TAPUSOR EKRANINDAKİ ORTALAMA METREKARE DEĞERİ 7629 TL

 

SARIYER İSTİNYE’DE İCRADAN SATILACAK ARAZİNİN SATIŞ ŞARTLARI :

1- Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtili taşınmazın ihalesi 06/12 /2017 ÇARŞAMBA GÜNÜ saat 13.30’ dan – 13.35’ e kadar, İstanbul Adalet Sarayında 2. Bodrum katta bulunan B2-2B17 nolu Oda (İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Yanındaki Oda) – ÇAĞLAYAN İSTANBUL adresinde yapılacak olup, 1. ihale günü tahmin edilen kıymetin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ihalesi yapılamayan taşınmazlar 05/01/2018 CUMA GÜNÜ aynı yer ve saatinde taşınmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir.

Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50′ sini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar,ikinci ihalenin tamamlanacağı 05/01/2018 tarihinden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler malın muhammen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler için Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden Satış Memurluğumuz birim kodu olarak (Birim kodu: 1032556) esas alınması ve mutlaka Memurluğumuz 2017/46 Satış Dosya Numarasının belirtilmesi gerekmektedir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yine teminat göstermesi gerekmektedir.(İİK.Md.124/3). Elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler Teminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır.

Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. %18 KDV.,‰ 5,69 D.V., ‰ 20 Tapu Alım Harcı, gayri menkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. Yukarıda Dellaliye, Tapu Satım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harç oran ve cinslerinde yasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilan tapu kayıtlarında adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.

6- Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve müracatını kabul etmiş, taşınmazla ilgili dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş biliyor sayılacakları,
Ayrıca Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır.
Başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/46 SATIŞ sayılı dosya numarası ile Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur. 19.09.2017

Bunları da sevebilirsiniz