İstanbul İli Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı – 2017

Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz tapuda Belediyemiz adına kayıtlı olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

İl/İlçe
Mahalle/Sokak
Ada/Parsel
Alan
Belediye Payı
Belediye Payına Düşen Alan
Parselin Muhdesat Bilgisi
İstanbul/Gaziosmanpaşa
Sarıgöl Mahallesi – Piyale Sokak, Haşim Yılmaz caddesi cepheli
1420/6
7.542,0 m²
1/1
7.542,00 m²
Tapu Kaydında bulunan Taşınmaz Şerh – Beyan İrtifak Bilgileri

1 – Niteliği: Taşınmaz üzeri boştur.
2 – İmar Durumu : Gaziosmanpaşa İlçesi, Bağlarbaşı Mah., 1420 Ada, 6 Parselin de içerisinde bulunduğu alan 24.12.2012 tarihli ve 2012/4099 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 26.01.2013 tarihli ve 28540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında “Riskli Alan” ilan edilmiştir.
Söz konusu yasa kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 06.03.2013 tarih ve 944 sayılı oluru ile hak sahiplerinin tespiti, hak sahipleri ile anlaşmalar yapılması, anlaşma ile tahliyelerin verilmesi, her türlü harita, imar planı, tasarım projesi, kamu ve özel sektör işbirliğine dayanan usuller uygulama, kat veya hasılat karşılığı usulleri de dahil olmak üzere inşaat yapma veya yaptırma, arsa paylarını belirleme gibi hususlarda Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı geçici olarak yetkilendirilmiştir.
Bu yetkiler kapsamında hazırlanan, 16.11.2015 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında; 1420 Ada, 6 Parsel kısmen ticaret+turizm+konut (TİCTK) alanında, kısmen ticaret+konut (TİCK) alanında, kısmen park ve yeşil alanlarda, kısmen meydan alanında, kısmen dini tesis alanında, kısmen de yol alanında kalmaktadır.
16.11.2015 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda 25.12.2015/03.05.2016 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli İmar Planı onaylanmıştır.
25.12.2015/03.05.2016 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Mahallesi Riskli Alanına İlişkin Uygulama İmar Planında; kısmen ticaret+konut (TİCK) alanında, kısmen ticaret+turizm+konut (TİCTK) alanında, kısmen park alanı, kısmen meydan alanı, kısmen cami alanı, kısmen de yol alanında kalmaktadır.
Söz konusu planlama alanında Brüt Emsal:1.80 olarak uygulama yapılacaktır. Ayrıca, bahis konusu parsel; Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararına göre Kırkçeşme Suları Ana Galeri Hattı sınırı içinde kaldığından her türlü uygulama öncesi Kurul olumlu görüşünün alınması ve kısmen Küçükköy Deresi Taşkın Önlemli Yapılaşma Alan sınırında kalmakta olduğundan İSKİ görüşü alınması gerekmektedir. Katlar alanı net imar parsellerine (konut, ticaret-konut, ticaret-turizm-konut) alanları oranına göre dağıtılacaktır.
3 – Tahmin Edilen Bedel : 13.575.600,00-TL
4 – Geçici Teminat : 1.357.560,00-TL
5 – Şartname Bedeli : 1.500,00-TL
6 – İhale Tarihi ve Saati : 22.06.2017 Saat: 14:30
7 – İhaleye Son Teklif Verme Saati : 14:30
8 – İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı Belediye Encümen Salonu Gaziosmanpaşa/İSTANBUL
9 – İhale Usulü : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereği Kapalı Zarf Usulü
10 – İhale Şartnamesi : Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın alınabilir. Ayrıca ücretsiz olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.
11 – İhaleye Katılabilmek için İsteklilerden aşağıdaki belgeler istenir.
11.1. İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için, verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur.
11.2. Dış Zarf (dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir)
a) Teklif Mektubunu havi iç zarf
b) Tebligat için gerçek kişilerde Nüfus Müdürlüğünden alınacak yerleşim yeri belgesi, tüzel kişilerde vergi dairesi kaydı kimlik numaralarını bildirmek,
c) Gerçek kişiler için noter tasdikli imza sirküsü, vekaleten iştirak ediliyor ise isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname,
d) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (tescil belgesi) ve kayıtlı olduğu vergi dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküsü,
e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
f) Yönetmelikte istisna edilen işler dışında geçici teminatı yatırmış olmak ve makbuz aslını sunmak,
g) Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge
h) Şartname bedelinin ödendiğini gösteren makbuz (aslı) ve şartnamenin her bir sayfasının istekli tarafından imzalanması ve son sayfasının okudum, her şartı kabul ediyorum şeklinde imzalanması,
i) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösteren noterden tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri kamu tüzel kişilerin ise yukarıda a, b, c, d, e şıklarında belirtilen belgelerden ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi vermeleri şarttır.
12 – İhaleye katılabilmek isteyenlerin yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları evrakları ihale günü, ihale saatine kadar İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden (7.kat) sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki teklifler, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
13 – İhaleye katılmak isteyenlerin ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
14 – İş bu ilan 09.06.2017 tarihinde Belediyemiz zemin katında mevcut genel ilan panosu ile 5.kat Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ilan panosunda asılı kalıp süre bitiminde askıdan indirilecektir. Ayrıca yine aynı tarihte Belediyemiz internet sayfasında yayınlanıp süre bitiminde kaldırılacaktır.
İlan olunur.

Bir cevap yazın