Depreme Duyarlılık Çalışmaları: Yöntem (2)

Deneyimlenen saha çalışmaları üzerinden yüksek deprem riski altında bulunan çeşitli yerleşmelerde binaların performanslarına dair tespitler, teknik bulgu ve değerlendirmelerin coğrafi bilgi sistemindeki muhtelif sorgu sonuçları ve irdelenmeleri, bina deprem performanslarının ve bunlara dayalı görselleşebilen analizlerin plan altlıklarına dönüştürülerek değerlendirilmesi, risk altındaki yapıların ve özellikle yapı guruplarının DAEP ve Gelişme Eylem Planı(GEP) ve gelişim şemaları gözetilerek bulgular üzerinden değerlendirilmesi öngörülmektedir. Araştırmada belirlenen amaç ve kapsam dahilinde depreme hazırlıkta risk azaltmada kullanılabilecek depreme duyarlılığı gösteren planlama bulgu ve irdelenmesinde sırasıyla;

1-Kaynak ve literatür taraması şeklinde taramanın ilk aşamasında tanımlamalar, risk duyarlılığı, afet gerçekleşmeden krizi önceden yönetmek, risk yönetimi, dönüşüm, gelişim ve yeniden yapılandırmada sürdürülebilirlik yer almıştır.. Başta OECD, DPT, DB, BİB, İBB olmak üzere ilgili çalışmalar, önermeler, yayınlar, periyodikler, makaleler, tezlerden yararlanılmıştır..

2-Deneyimlenen İstanbul Deprem odaklı Çalışmaları’nın deprem tarihçe ve deneyimleri ile özellikle 1999 depremleri sonrasındaki çalışmaların tespit bulgu ve önermelerinden yoğunlukla yararlanılmıştır. JICA Çalışması, İDMP Raporu ve YEP çalışmaları ve dört ilçe alandaki deneyimlemeleri önce genel olarak, sonrasında “DDPB”’i bulguları üzerinden irdelenmiştir.

3-Çalışma için gerekli olan “DDPB”’ne ait veriler için İDMP yönlendirmesine göre deneyimlen çalışmalar ile yine İDMP’nin belirlediği hızlı değerlendirme tekniklerinin performansa dayalı sayısal ve görsel deprem bulgu ve verileri kullanılmaktadır. Bu kapsamda anketler, arama karar konferansları, mantıksal çerçeve kurguları ve swot lardan yararlanılmıştır. Depreme hızlıca hazırlanabilmek ve zarar azaltma adına öne çikan risk azaltmaya odaklı “PB” Planlama Bileşenleri deneyimlenen bulgularla bazı mahalle ve alt zonlar ele alınmıştır..

Türkiye'nin Deprem Risk Haritası
Türkiye’nin Deprem Risk Haritası

4-PB’nin dört ayrı konusu olan (DRY), (TSEK), (TAKB), (DÖYZ) ve (ÖPGA) deneyimlemesi, analiz ve sentezleri, afet koşulları oluşmadan AÖKY çerçevesinde olağan koşulların RYP olarak Zarar Azaltmaya odaklı klasifiye edilerek kullanılmıştır.

5-Örnek Alanlar üzerinde Depreme Odaklı Yeniden Yapılandırma Çalışma ve Uygulamaları (DRYS), (TSEK), (TAKB), (DÖYZ) ve (ÖPGA) üzerinden AÖKY kapsamında DÖRY deneyiminin PB/AEP/GEP/RABEP ve Uygulamaların Planlama sistematiği içindeki kritiği yapılmış önerilerde bulunulmuştur…

Bir cevap yazın