Depreme Duyarlılık Çalışmaları: Kapsam (3)

Marmara ve özellikle de İstanbul Metropolitenin içinde yer aldığı coğrafyada yıkıcı bir depremin olma olasılığının arttığı bilinmektedir. Buna göre; İstanbul’u etkileyecek “7.7 veya 7.5 büyüklüğünde bir deprem olduğunda, 50 ila 60 bin civarında ağır hasarlı binanın, 500 ila 600 bin civarında evsiz ailenin, 120 bin ila 130 bin civarında ağır yaralının, 400 bin civarında hafif yaralının, 1000 ila 2000 su sızıntısının, 30 bin doğalgaz servis kutusunda gaz sızıntısının, elektrik kablolarının yüzde 3 ‘ünde kopmanın, 140 milyon ton enkazın ve 330 bin çadırın, 1 milyon kişi için kurtarma operasyonunun gerektiği ve 50 milyar dolarlık maddi kayıplar” JICA ile tespitle ifade edilmiş, sonrasında da çeşitli platformlarda tartışılmaktadır.(SEMİNER 2003) Çoğunlukla eleştirel konular bireysel toplumsal kurumsal ataletin bu ciddiyeti algılamadığı şeklindedir. Bu nedenledir ki kapsam dahilinde teknik sorunların yoğunlaştığı, kültürel fiziki mekanlar, doğal, tarihi ve kültürel değerleri, kentsel varlıkları, kentsel hafızayı ve toplumsal hatıraları, çevre değerlerini tehdit eden deprem gerçeği, tam anlamıyla Planlamada ki Risk Yönetimi(PRY)’ nin konusu olabilmektedir.

Çalışmanın kapsamı altı bölümden oluşmaktadır

Birinci bölümde; çalışmanın çerçevesini açıklayıcı genel bilgiler yer almaktadır.

İkinci Bölümde;Risk, tehlike, tehdit, kriz, Afet Öncesi Kriz Yönetimleri(AÖKY), risk algılaması, planlama pratiği, İDMP-JAICA deneyimlemesi, Türkiye İstanbul depremselliği ve değerlendirilmeleri gözden geçirilmektedir.

Üçüncü Bölümde; İstanbul’da deneyimlenen Dönüşüm ve Gelişim Yönetimi, entegre edildiği vizyonel perspektifler, İDMP ve Sakınım Planlaması(SAP) ile yerel eylemleri, proje paketleri, depreme duyarlı dönüşümde yeniden yapılandırma ve yönetimi, (DDP) ve (RABEP) önermelerden hareketle açıklanmaktadır.

Dördüncü Bölümde; DÖRY ve AÖKY ile Zarar Azaltma yaklaşımı, uygulama yol haritalarını şekillendiren Öncelikli Acil Eylem Planlaması ve Bileşenleri yer almaktadır.

Beşinci Bölümde; DD (A) Bileşeni ( Riskli Yapı Stoğu ), (B) Bileşeni (Tahliye ve Stratejik Akslar, Erişim Koridoru), ( C ) Bileşeni (Toplanma Alanları, Kent İçi Boşluklar), (D) Bileşeni

Yenileme Zonları ve Özel Proje Geliştirme A.ve Gelişim Şemaları) dört ilçede ayrı ayrı çalışmalardan hareketle irdelenmektedir.
Altıncı Bölümde; Bulguların değerlendirilmesi, uygulamalara dair kritikler ve öneriler bulunmaktadır.

Bir cevap yazın