Deprem Gerçeği Özetinin Özeti

İstanbul’un deprem gerçeği hem kronolojik gerçekleşmeler hem de sürdürülen çalışmalardan ayrıntılı olarak bilinmektedir. Japon ve Türk Hükümetlerinin işbirliği ile gerçekleştirilen “JICA” Çalışmanın sonuçları bu konudaki değerlendirmeler için adeta milat görülerek yapı guruplarının deprem performansları son derece düşük bulunmuş, bulguları hem sayısal hem de görselleştirilmiştir. Bunun üzerine uygulama yol haritası olarak dört üniversitenin hazırladığı İstanbul Deprem Mastır Planı “İDMP”; depremlere karşı önlemler almak, pek çok alandaki yetersizlik ve eksikliklerin giderilmesini deneyimlemek üzere, Yerel Eylem Planlarını (YEP) öngörmektedir.

Avcılar, Fatih, Küçükçekmece, Zeytinburnu gibi dört ayrı ilçede deneyimlenen Depreme Duyarlı İDMP – YEP’lere göre; binaların deprem performansları ile ilgili sonuçlar JICA’yı doğrulamış bulunmaktadır. Bu ve benzer bulguların çeşitli senaryolara göre yer aldığı farklı konu ve unsurlar planlamada risk yönetiminin bileşenleri olarak ele alınabilmekte, olası afet senaryolarına göre kriz öncesi risk azaltma, zarar azaltıcı önlemleri geliştirmede kullanılabilmektedir. Böylece afet sonrasına dair sürdürülebilirliği gözeten bütüncül öngörülerde bulunma, kısaca Acil Eylem Planı, Gelişim Eylem Planı (AEP-GEP) birlikteliğinde bileşenlerin rolü irdelenmektedir.

Her ikisine yönelik öncelikler eylem ve öngörüler bu çalışmada vurgulanan ağırlıklı dört bileşen(4PB) üzerinden oluşturulabilmektedir. Planlama sistematiği içinde zarar azaltma çalışmalarında deprem öncesi, anı ve sonrasına sürdürülebilir bir bütünlük içinde bakılabilmesi, bu bileşenlerle ilgili deneyimlemeler üzerinden değerlendirilmektedir. Yapıları güvenli kılmak, yüksek risk taşıyanlarını boşaltmak ve yıkmak, erişim, tahliye ve kurtarma olanaklarını arttırmak, gerekiyorsa yeni stratejik aksları geliştirmek, açık tutmak, mevcut ya da açılacak kent içi boşluklarda güvenli erişim ve toplanma alanları oluşturmak öngörülmektedir. Devamında standartları iyileştirilmiş yaşanabilir kentsel çevreye geçişi sağlamak, yeniden yapılandırmayı sürdürülebilir kılmak gerekmektedir.

Bunları da sevebilirsiniz